Sprzątaczka w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Tags

Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum poszukuje osoby do pracy

 na stanowisku: SPRZĄTACZKA

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym i Ogrodów

Zakres czynności:

 1. utrzymywanie w czystości pomieszczeń Muzeum i innych budynków do niego należących  oraz najbliższego otoczenia (dbałość o czystość i porządek), w tym m. in.:
 • dbałość o wyposażenie łazienek i toalet w środki sanitarno-higieniczne (serwisowanie pojemników na środki higieny w toaletach);
 • mycie okien w pomieszczeniach Muzeum;
 • pomoc w pracach porządkowych na terenie zewnętrznym.

 1. obsługa szatni Muzeum.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe;
 • dobra kondycja zdrowotna ze względu na konieczność wykonywania pracy fizycznej oraz pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • umiejętność obsługi sprzętu czyszczącego
 • umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej;
 •  dyspozycyjność (dyżur sobotnio-niedzielny/święta praca 3-4 razy w miesiącu wg harmonogramu, możliwość zadaniowego czasu pracy).
 • sumienność, dokładność, odpowiedzialność oraz zaangażowanie w pracę;

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowę o pracę (pełny etat),
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wczasów pod gruszą, dopłata do kart sportowych),
 • prywatną opiekę zdrowotną finansowaną przez Pracodawcę,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji CV do dnia 27 maja 2022 r.

na adres rekrutacja@zamek-krolewski.pl

z dopiskiem „SPRZĄTACZKA”

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych oświadczenia o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, wykraczających poza zakres wskazany w kodeksie pracy, dla potrzeb niezbędnych

do realizacji procesu rekrutacji prowadzonej przez Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum z siedzibą w Warszawie”

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, Plac Zamkowy 4, 00-277 Warszawa.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@zamek-krolewski.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) i przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy , a w przypadku dobrowolnego podania szerszego zakresu danych osobowych niż wymagany przepisami kodeksu pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda). W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do zakończenia rekrutacji. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Odbiorcami będą także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z zabezpieczeniem jego bieżącej działalności, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator korzysta z usług dostarczanych przez Google LLL, w związku z tym Pani/Pana dane osobowe zostaną ujawnione temu podmiotowi (oraz podmiotom z nim współpracującym, tj. świadczącym usługi na jego rzecz). Google LLL działa poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Ponieważ Komisja Europejska nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w wymienionych państwach, przekazanie danych tym podmiotom nastąpi na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c RODO, tj. na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule ochrony danych, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub ograniczenia przetwarzania. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa pracy jest obowiązkowe, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora narusza RODO.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
Ostatnia aktualizacja
06/05/2022
Udostępniający
Szymon Majcherowicz
Wytwarzający
Małgorzata Jurczak